บริษัทนักสืบ

เรื่องรอบรู้ของนักสืบเอกชน 

ในระหว่างนี้ กฎหมายนักสืบเอกชนยังไม่มีการบังคับใช้แม้จะนานกว่ายี่สิบปีแล้ว นักสืบเอกชน ได้มีคำจำกัดความของนักสืบเอกชนที่สวยงามและชัดเจนที่สุดทำให้ร่างกฎหมายนักสืบเอกชนที่ยื่นต่อรัฐสภาเมื่อปี 1994 แต่พบว่าไม่เพียงพอในระหว่างการเจรจาและขอให้มีการจัดเรียงใหม่

ตามร่างกฎหมายงานนักสืบเอกชนเป็นงานบริการสาธารณะและการประกอบอาชีพอิสระ นักสืบเอกชนถูกกำหนดให้เป็นบุคคลที่กระทำการในนามของบุคคลจริงและนิติบุคคล ดำเนินการโดยไม่เกินขอบเขตของเรื่องที่ร้องขอ และรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลทุกประเภทภายในข้อบังคับทางกฎหมายปัจจุบัน

นักสืบเอกชนยังป้องกันหรือทำลายการบุกรุกต่อบุคคลจริงและนิติบุคคล ให้ความคุ้มครองอาคาร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินของบริษัท แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็นว่ามีการก่ออาชญากรรมระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ ป้องกันการสูญหายของหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมและใช้อำนาจตามกฎหมายเท่านั้นคือบุคคล

นักสืบเอกชนมักดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ภายใต้หน่วยงานนักสืบเอกชน ในทางกลับกัน หน่วยงานนักสืบเอกชนเป็นสถานที่ที่เปิดเป็นสถานที่ทำงานโดยผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีสิทธิใช้ตำแหน่งนักสืบเอกชนตามร่างกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายจึงเปิดให้บุคคลใดก็ได้ที่คิดว่าตนเองเหมาะสมกับงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชน ในความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีข้อบังคับทางกฎหมายบุคคลหรือบริษัทเหล่านี้สามารถดำเนินการในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมดูแล

อย่างไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายแล้ว ก็จำเป็นต้องแจ้งต่อสำนักงานนักสืบเอกชนจังหวัดก่อนเปิดสำนักงานก่อนเปิดสำนักงาน วัน ให้แจ้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลระบบสื่อสารอื่นๆ ของสำนักงานนักสืบเอกชน ดังนี้ รวมถึงเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของคนที่จะทำงานในสำนักงานเหล่านี้ อันที่จริง การเปลี่ยนแปลงในข้อมูลนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังหรือการเลิกจ้างหรือเลิกจ้างพนักงาน หรือการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ จะได้รับแจ้งไปยังคณะกรรมการพร้อมกับคำร้องภายในเจ็ดวันด้วย อย่างไรก็ตาม วันนี้ไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งหน่วยงานนักสืบเอกชนหรือบริษัทวิจัยเอกชนได้ง่าย ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเริ่มดำเนินการได้ทันที

อย่างไรก็ตามหากมีการตรากฎหมายนักสืบเอกชน ย่อมชัดเจนว่าใครจะเป็นนักสืบเอกชน นักสืบเอกชนหรือผู้ช่วยวิจัยที่มีคุณสมบัติอะไรบ้าง และภายใต้เงื่อนไขใดที่พวกเขาจะสามารถประกอบอาชีพนักสืบเอกชนได้

ใครสามารถเป็นนักสืบเอกชนได้บ้าง

เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายนักสืบเอกชน ใครก็ตามที่คิดว่าตนเองเหมาะสมกับงานนี้ก็สามารถเป็นนักสืบเอกชนได้ ถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ที่ผิดอย่างมหันต์และไม่ควรเกิดขึ้น แต่ที่น่าเสียดาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายยังไม่ได้ประกาศใช้

ประโยชน์ของนักสืบเอกชน

ตามร่างกฎหมายนักสืบเอกชนซึ่งยังไม่ได้รับการรับรอง นักสืบเอกชนจะเข้ารับการประกอบวิชาชีพนักสืบโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการนักสืบเอกชน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับอนุญาตให้เป็นนักสืบเอกชน พวกเขาจะต้องสาบานต่อหน้าประธานและสมาชิกของคณะกรรมการนักสืบเอกชน ตามข้อความในคำสาบานนี้ นักสืบเอกชนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม เกียรติยศ และกฎเกณฑ์ของวิชาชีพนักสืบ

ทุกวันนี้ เนื่องจากกฎหมายนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้ จึงไม่มีคณะกรรมการนักสืบเอกชน ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต หรือการสาบาน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีทุกอย่าง สำนักงานนักสืบเอกชนที่มีอยู่และพนักงานยังคงปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ ด้วยวิธีการของกิจกรรมที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นจนถึงขณะนี้ มิฉะนั้นอาชีพนักสืบจะไม่พัฒนามากนักและผู้คนและองค์กรที่ต้องการจะไม่มั่นใจในอาชีพนี้

นักสืบเอกชนและนักสืบเอกชนที่พวกเขาจ้าง ส่วนใหญ่ให้บริการ ดังต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ของบุคคลและองค์กร

  • ตรวจสอบว่าคู่สมรสหรือสมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมหรือนิสัยที่ไม่ดีที่จะเป็นอันตรายต่อความสามัคคีในครอบครัวหรือไม่
  • การค้นหา และระบุที่อยู่ของผู้สูญหายหรือไม่สามารถหาที่อยู่ได้
  • ค้นหาสินค้าที่ถูกขโมยหรือสูญหาย
  • ให้ความคุ้มครองอาคาร สิ่งติดตั้ง หรือสินค้าที่เป็นของบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการคุ้มครอง
  • การรับรองความปลอดภัยของสถานประกอบการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมโดยกฎหมายองค์กรความมั่นคงส่วนบุคคล
  • การสอบสวนว่าบุคลากรทุกระดับที่ทำงานในวิสาหกิจพาณิชยกรรม โรงงาน บริษัท โรงงานผลิตหรือสถานที่ทำงานที่คล้ายคลึงกันมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อนายจ้างหรือไม่ และร่วมมือกับองค์กรอื่นที่ต่อต้านองค์กรที่พวกเขาทำ ทำงานให้กับ.
  • เฝ้าติดตามว่าคนที่ทำงานในร้านค้าขนาดใหญ่ทุกประเภท หน่วยงาน ซูเปอร์มาร์เก็ต และสถานที่ทำงาน ที่เปิดให้ผู้คนเข้าและออกจากสถานที่เหล่านี้ ไม่ว่าจะขโมยหรือทำลายอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ และป้องกันพฤติกรรมที่เป็นอันตราย
  • การตรวจสอบสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้ และสิทธิและลูกหนี้ของบุคคลภายนอก
  • นอกจากนี้ การสนับสนุนทางกฎหมาย กฎหมายครอบครัว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา อุบัติเหตุ แบล็กเมล์ การบัญชีปลอม การฉ้อโกง การฉ้อโกง การติดตาม และการวิจัยที่คล้ายกันอื่นๆ

นักสืบเอกชน

ประเด็นเหล่านี้เผยให้เห็นถึงประโยชน์ของงานนักสืบเอกชนโดยทั่วไป ควรสังเกตว่าในกรณีเหล่านี้จำเป็นต้องมีความรู้และประสบการณ์บางอย่าง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ นักสืบเอกชนและผู้ช่วยวิจัยสามารถสรุปการวิจัยและการศึกษาที่ร้องขอได้ในเวลาอันสั้น

ไม่ควรลืมว่านักสืบเอกชนและพนักงานสอบสวนมีอำนาจเข้าไปในสถานที่สาธารณะในช่วงเวลาที่สถานที่เหล่านี้เปิดเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่เข้ามาในสถานที่ทำงานเหล่านี้เพื่อซักถามคนทุกระดับที่ทำงานในสถานที่เหล่านี้ได้รับอนุญาต ผู้จัดการและเจ้าของธุรกิจของสถานที่เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถเรียกบุคคลเหล่านี้มาที่สำนักงานเพื่อแจ้งความได้ และไม่สามารถใช้กำลังได้

สืบสวนอย่างไรให้รู้ความลับ

องค์กรสืบส่วนแต่ละคนก็มีกระบวนการสืบที่แตกต่างกันออกไป แต่ในระดับสากลแล้วมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากเท่าไหร่นัก องค์กรเหล่านี้มักจะมีวิธีการที่คล้ายคลึงกันความสำเร็จขึ้นอยู่กับฝีมือ และจรรยาบรรณของแต่ในองค์กร พวกเขามักถูกจ้างให้สืบสวนความลับทุจริตของบริษัท, ผู้บริหาร, นักธุรกิจ รวมถึงรวบรวมหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาต่างๆ อย่างเช่นงานสืบคดีค้ายาว่านายคนนี้ได้ครอบครอง และนำไปขายให้ผู้อื่นหรือไม่ ต่อไปนี้คือ 2 วิธีหลักในการสืบขององค์กรทั่วไปที่ใช้ในระดับสากล

1.ตั้งทีมติดตาม

งานหลักขององค์กรสืบสวน ที่มักจะทำกันเพื่อตามสืบผู้ต้องหาโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน การติดตามเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญเพื่อรวบรวมหลักฐาน เพราะถ้าให้นั่งอยู่เฉยๆ หลักฐานมันคงจะไม่ลอยมาเอง โดยเฉพาะผู้ต้องหาที่มีประวัติขาวสะอาดจนน่าสงสัย สิ่งที่พวกองค์กรจะทำเพิ่มความมั่นใจว่าเขาขาวสะอาดจริงคือติดตามผู้ต้องหาคนนี้ ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะบึนทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน อุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ใช้ส่วนใหญ่คือ กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์บันทึกเสียง สมุดบันทึก

งานติดตามเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะมีโอกาสที่จะถูกจับได้ ลองคิดดูว่าตามผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแล้วโดนฝ่ายตรงข้ามจับได้คงจะจบไม่สวยแน่ ดังนั้นคนที่จะทำงานตามสืบได้ต้องเป็นคนที่มีทักษะหลายด้าน โดยเฉพาะความไหวตัวทันก่อนที่จะถูกจับตัว ส่วนใหญ่แล้วงานอันตรายแบบนี้มักจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานตำรวจ สำหรับเอกชนมักจะได้งานตามสอบทุจริตและเรื่องชู้สาวมากกว่า

2.แทรกซึมเข้ากลุ่มของเป้าหมาย

ไม่มีใครรู้อะไรดีเท่ากับคนวงใน การเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของเป้าหมายช่วยให้เรามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและหลักฐานมากที่สุด และยังเป็นวิธีที่อันตรายกว่าสุดอีกด้วย วิธีนี้เรามักจะเห็นใช้กันในสายตำรวจที่มีการส่งตำรวจไปอยู่ในกลุ่มค้ายาบ้า นักสืบ ราคา ถูก  เมื่อถึงวันซื้อขายกันข้อมูลการนัดพบก็จะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อส่งกำลังมาจับกุมในที่สุด แผนแทรกซึมมีประสิทธิภาพสูงกว่าแผนอื่นๆช่วยให้เรารู้ความลับในอดีตและอนาคตของเป้าหมาย แต่เป็นแผนที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานาน 1 เดือน จนถึง 1 ปี

โดยเฉพาะหน่วยงานสืบของเอกชนหรือนักสืบอิสระที่จะเข้าไปสืบความลับบริษัทหนึ่ง จะต้องใช้เวลานานมากกว่าจะได้เข้าถึงตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงความลับที่ต้องการได้ งานพวกนี้มีความอันตรายมาก บางงานอันตรายถึงชีวิต ถ้าเกิดไปสืบในเรื่องความลับทางการค้าให้กับบริษัทฝ่ายตรงข้าม ถ้าถูกจับได้อาจโดนดำเนินคดีทางอาญาอีกด้วยในข้อหาเปิดเผยความลับทางการค้า ถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน และปรับไม่เกินพันบาท

นักสืบยุคนี้นอกจากฝีมือในการแกะรอย เข้าประชิดตัว การติดตาม และการคาดการณ์พฤติกรรมล่วงหน้าของเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ก็มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานด้วยเหมือนกัน เครื่องมือดีก็ทำงานได้อย่างลุล่วงทั่วถึง เราไปส่องตลาดเมืองนอกกันดีกว่าว่าตอนนี้อุปกรณ์ของนักสืบเค้ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

ปืนสอดแนม

อุปกรณ์นักสืบชิ้นนี้ บอกตามตรงว่าแวบแรกคิดว่ามันเป็นของเล่น เราขอตั้งชื่อว่า ปืนสอดแนม ตัวอุปกรณ์จะเป็นปืนกระบอกหนึ่งแต่ปลายกระบอกปืนจะมีเสาสัญญาณเล็ก มาพร้อมกับเฮดโฟนหูฟังขนาดใหญ่ วิธีการใช้ก็คือ เราจะยิงคลื่นสัญญาณออกไปจากนั้นก็จับว่าปลายทางกำลังคุยอะไรกันอยู่ ผ่านหูฟัง เรียกได้ว่าเราดักฟังดีๆ นี่เอง แต่เวลาใช้อาจจะต้องอยู่ในที่มีคลื่นรบกวนน้อย ถึงจะได้ยินชัดขึ้น

หูฟังทะลุกำแพง

นักสืบเอกชนบ้านเราส่วนใหญ่อาจจะต้องเข้าไปในโรงแรมม่านรูด รีสอร์ต หรือ ห้องพักรายวัน เพื่อเช็คดูว่าเป้าหมายกำลังนอกในภรรยาจริง ในกรณีที่ติดตามเรื่องชู้สาว อุปสรรคการทำงานก็คือ บางครั้งห้องอยู่ติดกันแต่ไม่ได้ยินเสียงทำให้ไม่ทราบได้ว่าแท้จริงแล้วเค้าทำอะไรกันหรือเปล่า ก็ต้องมาตัวนี้เลย หูฟังทะลุกำแพง ด้านหนึ่งเป็นหูฟัง อีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวจับสัญญาณเสียงพูดเข้ามาทีนี้ก็ฟังได้ชัดเจนเลย อัดไว้อีกทีเป็นหลักฐานชั้นเยี่ยม

ปากกาถ่ายทอดสด

อุปกรณ์อันนี้เราอาจจะเคยเห็นจากหนังสายลับมาเยอะ แต่เพิ่งจะเอามาใช้จริงไม่นานนั่นก็คือ ปากกาถ่ายทอดสด ตัวปากกาก็เหมือนปากกาทั่วไปเขียนได้ตามปกติ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งมันมีกล้องสำหรับถ่ายทอดสดผ่านไวไฟ ทำให้อีกฝั่งสามารถรับภาพชมได้เหมือนกับนั่งอยู่ข้างกันเลย วิธีการก็เพียงแค่เอาปากกาหนีบกระเป๋าเสื้อไว้ เพียงเท่านี้ก็จับเป้าหมายแบบที่ไม่รู้ตัวได้เลย

ตัวตัดสัญญาณ

การทำงานแทรกซึม บางครั้งเราไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะกลายเป็นเราเองก็ได้ที่โดนตรวจสอบหากไม่ระวังให้ดี ซึ่งจะทำให้ความลับแตก นักสืบจึงต้องพกอุปกรณ์ตัวนี้ไปด้วยนั่นคือ ตัวตัดสัญญาณ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีปุ่มกดเพื่อตัดสัญญาณไวไฟในระยะประมาณ 5 เมตร เพื่อตัดการทำงานของเครื่องมือบางอย่างได้ ป้องกันไว้ก่อน

แว่นซ่อนกล้อง

ไปทำงานกลางแจ้ง แม้ว่าจะเห็นเป้าหมายชัดเจน แต่ว่าความสว่างก็ทำให้เป้าหมาสังเกตพิรุธได้ง่ายเหมือนกัน การซ่อนกล้องต้องทำให้แนบเนียนที่สุด อุปกรณ์ชิ้นนี้น่าสนใจ มันคือแว่นตากันแดดซ่อนกล้อง ภายนอกอาจจะดูเหมือนแว่นตากันแดดธรรมดา แต่มันซ่อนกล้องที่ถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทีนี้แหละเป้าหมายมาเที่ยวกับสาวริมชายหาดเราก็ถ่ายได้เลยแบบไม่ผิดสังเกต นี่แหละอุปกรณ์นักสืบจากตลาดต่างประเทศในตอนนี้หามาใช้สักอันไหม

นักสืบหญิง

หานักสืบได้ที่ไหน

ในประเทศของเราไม่มีการออกกฎหมายกฤษฎีกาที่มีผลบังคับของกฎหมายหรือหนังสือเวียนเกี่ยวกับบริการนักสืบเอกชน แม้ว่านี่จะเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง แต่สถานการณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 1994 เมื่อมีการหารือร่างกฎหมายครั้งแรกในรัฐสภา

อย่างไรก็ตามในด้านหนึ่ง นักสืบเอกชน สำนักและสถาบันวิจัยเอกชนจัดตั้งขึ้นและดำเนินการศึกษาต่าง ๆ ในบรรดาองค์กรเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากผู้ที่พยายามทำงานอย่างถูกต้องแล้ว ยังมีกิจกรรมปลอม ๆ แปลก ๆ ของผู้ที่โชคร้ายที่เลือกเส้นทางหาเงินง่าย ๆ ด้วย

ในปี 2007 เมื่อมีการก่อตั้งสมาคมนักสืบ ที่ปรึกษาและนักวิจัยส่วนตัว (เรียกสั้นๆ ว่าสมาคมนักสืบเอกชน) ในแง่หนึ่ง อาชีพนักสืบก็เริ่มมีระเบียบขึ้น สมาคมนี้เป็นของส่วนตัว งานนักสืบ ดำเนินการศึกษาที่สำคัญมากในการพัฒนาวิชาชีพนักสืบรวมถึงการตรากฎหมาย

ประการแรก สมาคมนักสืบเอกชนได้ออกกฎจรรยาบรรณวิชาชีพและข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าบริการนักสืบเอกชนดำเนินการอย่างเป็นระเบียบในประเทศของเราภายในสุญญากาศทางกฎหมาย

สำนักงานนักสืบเอกชนและองค์กรสืบสวนเอกชนทั้งหมดที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวถึงในข้อบังคับ อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีการออกกฎหมายนักสืบเอกชนและกำหนดหลักการทำงานและวิธีการทำงาน ระเบียบนี้เป็นแนวทางที่สำคัญ คำขอวิจัยที่ได้รับจะได้รับการประเมินด้วยความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียรตามเกณฑ์ของกฎระเบียบเหล่านี้ และใบสมัครที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายจะถูกปฏิเสธ

ไม่มีการตอบสนองต่อคำร้องขอเรื่องที่เป็นอาชญากรรมอย่างชัดเจนตามกฎหมายปัจจุบัน การวิจัยที่แม้แต่ตำรวจและทหารก็ไม่สามารถทำได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานอัยการ วิธีการที่ศาลจะไม่ยอมรับเป็นหลักฐานหากได้มาโดยผิดกฎหมาย และการละเมิด ของชีวิตส่วนตัว กล่าวโดยสรุป คำขอที่ไม่มีพื้นฐานทางศีลธรรมและทางกฎหมายจะถูกปฏิเสธ

นั่นเป็นเหตุผลที่ทำงานในสำนักงานนักสืบเอกชนหรือสถาบันวิจัยเอกชนที่ปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นักสืบ ควรเป็นที่ต้องการ แล้วจะพบนักสืบเหล่านี้ได้อย่างไร ? การที่หน่วยงานนักสืบเอกชนเปิดดำเนินการในภาคธุรกิจมาช้านาน เป็นสมาชิกสมาคมนักสืบเอกชน ซึ่งได้รับคำชมในภาคส่วนนี้ว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะประมาทคู่แข่งได้ และทำงานเสร็จในเวลาอันสั้นและไม่มีปัญหาใด ๆ อีกด้วย แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติและเชื่อถือได้

นักสืบเอกชนที่ดีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตน เข้าใจจิตวิทยาของสังคม รู้เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางอาญาและส่วนบุคคลได้ ได้รับการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการทางอาญา มีความรู้และประสบการณ์ในด้านจิตวิทยาอาชญากรรมและอาชญวิทยา ข้อบังคับทางกฎหมาย รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีและใครบ้างที่สามารถใช้งานได้ นักสืบเอกชนที่มีอุปกรณ์ครบครันดังกล่าวยังทำงานในบริษัทขนาดใหญ่และมีอำนาจอีกด้วย

You might also like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *